Fantastik
Generalforsamling
Søndag 18 april 2004 i Valby Medborgerhus, 3. sal, lokale 3


Fremmødte: 16 medlemmer af foreningen, herunder bestyrelsen,
minus sekretær Maj-Britt Christensen.

D A G S O R D E N
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Klaus Æ. Mogensen. Som referent valgtes Tue Sørensen.Formandens beretning:


Foreningen blev stiftet formelt på en stiftende generalforsamling søndag den 31. august sidste år. Dvs. at vi nu har eksisteret officielt i syv en halv måned.

Selv om Fantastik altså er en forholdsvis ung forening er det lykkedes at medbringe erfaringer - såvel gode som dårlige - fra en del andre foreninger, hvoraf nogle af dem stadig eksisterer.

Vi var ca. 14 (de fantastiske 14 som webmaster Mads udnævnte os til) der satte os ned i maj måned sidste år og diskuterede dannelsen af en ny forening. Nogle få af os var på daværende tidspunkt aktive i Science Fiction Cirklen (SFC), enkelte var aktive i f.eks. Trekkies.dk eller Bri (en forholdsvis ny Tolkien-forening) og flere havde erfaringer fra andre foreninger, f.eks. den nu hedengangne Babylon 5-forening.

Flere af dem der var med i opstartsfasen havde tidligere været medlem af en eller flere foreninger, men havde - af mange forskellige grunde - meldt sig ud eller var ophørt med at være aktive. Vi forsøgte derfor i oplægget til den nye forening af bruge alle disse erfaringer, sådan at den nye forening ville give mere plads til det enkelte medlem. Det skulle være sådan at man ikke følte at man skulle igennem en tung bureaukratisk mølle hver gang man havde en idé til en aktivitet i foreningen.

På den stiftende generalforsamling fik vi så de endelige vedtægter på plads - antallet af personer var i mellemtiden vokset til omkring de 25 - og foreningen var en realitet.

Siden den stiftende generalforening har vi udrettet en del forskellige ting. Jeg kan nævne i flæng:

- Vi er vokset til ca. 60 medlemmer.
- Vi har fået udgivet to numre af det nye medlemsblad Himmelskibet.
- Vi har opbygget en omfattende hjemmeside, inkl. en automatiseret kalender.
- Vi har afholdt ca. et halvt hundrede arrangementer, bl.a.
o Månedlige medlemsmøder
o Skrivegruppemøder
o Uformelle cafémøder
o Film- og videoarrangementer
o Samt: FANTASTICON 2004

Fantasticon var en milepæl i foreningens historie, eftersom det på trods af kort planlægningstid, få aktive personer og en del kiksere alligevel blev en succes. Det kan primært tilskrives folks gode samarbejdsvilje og at alle hjalp til på den ene eller anden måde - dels med gode ideer til programpunkter og dels med noget af det praktiske arbejde.

Fantasticon var og er et væsentligt aktiv for foreningen og vil også blive afholdt næste år - forhåbentlig med bedre planlægning og koordinering. Datoen er foreløbigt fastsat til Store Bededags-ferien, dvs. 22-23-24 april 2005. Som Fan Guest of Honour har vi allerede inviteret Dave Lally der dukkede op på Fantasticon 2004 om søndagen og som er en meget aktiv fan der rejser rundt i hele Europa til den type festivaler.

En del af foreningens udgangspunkt har været samarbejdet med andre foreninger, både herhjemme og i udlandet.

Vi har forsøgt at holde relationerne ved lige med f.eks. SFC, Trekkies.dk, Bri og andre. Tolkienforeningen Bri har nu fået en direkte adgang til at lægge deres arrangementer ind på vores kalender og vi vil gerne tilbyde en tilsvarende adgang til andre typer foreninger.

SFC og Trekkies.dk har indgået et samarbejde under navnet Scifan.dk. Vi har været inviteret med til et møde med denne forening, som skal være en sammenslutning af danske science fiction- og fantasyforeninger. Dog har den sidste melding fra Scifan.dk været at de ikke for nuværende har ressourcer til at indlemme nye foreninger i samarbejdet og derfor har de udsat mødet med os på ubestemt tid.

Principielt er jeg fortaler for ideen om den type forening - især med de ændringer de har lavet til Scifan.dk's vedtægter for nylig der rent faktisk ville gøre det muligt at få det til at fungere - men spørgsmålet er om der ligger realiteter bag, hvis man ikke engang har tid til at optage en ny forening. Indtil Scifan.dk evt. engang rent faktisk kommer til at fungere som planlagt (med de fleste danske science fiction- og fantasyforeninger som medlemmer) vil Fantastik fortsætte som vi hele tiden har gjort - nemlig at vedligeholde og udbygge vores relationer til alt og alle der har noget med fantastik at gøre.

Snorfcon er et nyt arrangement som Fantastik også deltager i. Det er et eksempel på at vi forsøger at få det nordiske samarbejde til at fungere. For første gang i verdenshistorien afholder vi et rigtigt nordisk fællesarrangement. Konceptet er baseret på de amerikanske SMOF-cons (SMOF betyder Secret Master Of Fandom og begrebet har næsten lige så mange år på bagen som sf-fandom selv).

Snorfcon er dog mere en konference end en egentlig festival. Formålet er at finde ud af om vi i de nordiske lande kan bruge hinanden i forbindelse med forskellige fanniske aktiviteter, det være sig udgivelse af blade eller afholdelse af div. møder og festivaler. Vi har søgt Nordisk Kulturfond om støtte til projektet, hvilket forhåbentlig får prisen lidt ned. For en dansker (der ikke har brug for at overnatte på et hotel) vil prisen ellers være kr. 820. Dette inkluderer (foruden fuld deltagelse i konferencen) frokost de to dage det varer samt kaffe og kage m.v. Hvis vi får støtte fra Nordisk Kulturfond kan vi måske få prisen ned omkring det halve. Der vil i forbindelse med Snorfcon også være nogle mere sociale arrangementer, så man også kan møde de nordiske fans, selv om man ikke vil med på selve konferencen.

Fantastik er forholdsvis løst organiseret omkring alle vores interessegrupper. Det er min overbevisning at det er det der gør det muligt at få foreningen til at køre så godt som den rent faktisk gør. Men for at alt det kan lade sig gøre skal der en forholdsvis stærk bestyrelse til at bære det hele og gøre det muligt.

Derfor vil jeg godt opfordre alle der har lyst til at stille op til bestyrelsen og gøre en aktiv indsats. Bestyrelsesarbejdet handler meget om at der også skal være nogen til at tage sig af de knap så sjove opgaver, bl.a. i forbindelse med håndtering af medlemskontingenter, udsendelse af medlemsblade osv.

For mit eget vedkommende har jeg revet et års tid ud af kalenderen og brugt ret meget energi for at få det her til at ske. Derfor kunne jeg godt tænke mig at skrue en anelse ned for blusset. I princippet har jeg ikke noget imod at stille op til hverken bestyrelsen eller formandsposten igen, men jeg så gerne at der også var andre der aktivt gik ind og gjorde en indsats.

Det behøver ikke nødvendigvis at være i bestyrelsen, da jo meget af foreningens arbejde foregår i interessegrupperne, men bestyrelsesarbejdet er vigtigt fordi det er fundamentet for det der foregår i resten af foreningen.

Den bestyrelse der har siddet der de første syv en halv måned af foreningens levetid har koncentreret sig om opstarten, dvs. primært en masse praktiske opgaver i forbindelse med bankforbindelse, økonomi, lokaler, pr og meget andet.

Den bestyrelse der bliver valgt fra i dag bør se endnu mere fremad og få foreningen til at vokse yderligere, f.eks. ved at kigge på følgende opgaver:

- Sætte mere gang i PR for foreningen.
- Sørge for at få Himmelskibet ud til biblioteker osv.
- Få et endnu bedre samarbejde med andre foreninger etc.
- Få bedre styr på lokalesituationen (evt. kigge efter permanente lokaler).
- Sikre bedre planlagte mødeaktiviteter.
- Sætte fokus på internetaktiviteterne
- Sætte gang i FANTASTICON 2005.

Med disse ord vil jeg godt overlade ordet til kontaktpersoner fra de formelle interessegrupper:

- Internet: Jesper K. Andersen
- Redaktionen + arrangementer: Klaus Æ. Mogensen

Med venlig hilsen

Olav M.J. Christiansen
Formand

Kasserens beretning:

Der er sket nogle ting inden for de måneder, hvor foreningen blev stiftet. Det første budget viste sig at være forskellig fra de virkelige omkostninger som dukkede op. Fordelingen har ikke passet med det egentligt aktuelle, derfor har bestyrelsen også overvejet et kontingent forhøjelse fra 100 kr. til 125 kr. som stadigvæk er meget billigt. Men det kommer jeg tilbage til.

Praktiske ting:

Af praktiske ting har det hovedsageligt været det, at få en bankkonto oprettet. En smal sag ville nogen måske sige, men det viste sig at være mere en besværligt at få sådan en oprettet. Problemerne stod bl.a. I at finde et prismæssig fornuftigt ordning. 

Det gamle girobank var for dyrt, så vi kiggede efter en bank som kunne tilbyde en ligende ordning. Jeg havde efterspurgt nogle af de store banker som f.eks. "Danske Bank" og "Nordea", men de kunne kun tilbyde en meget dyr ordning. Vi prøvede også hos Basisbank som påstod de kunne levere en færdig løsning, til foreninger, men det viste sig, at være en meget tam løsning.

Så faldt undertegnede over amagerbanken, som kunne tilbyde en ordning til små penge. Men igen måtte man sande, at vejen til at få en bankkonto var lang og smertefuld. De ville simpelthen ikke kendes ved os, idet vi ikke har nogen tegningsregler i vores vedtægter. Dette er noget gerne skal kigge på i dag. 

Men det skulle så vise sig at kasserens egen afdeling af amagerbanken ikke havde disse forbehold, (og nej der er ikke drukket dyrt vin her !), dog vil de gerne se vores kommende vedtægter.

Langt og længe fik vi nu mulighed for at sende indbetalings kort, samtidig at er muligt at indbetale via sin netbank. 

Økonomiske ting:

I perioden fra foreningens start til start af det nye år, har vores midler været fordelt som det vedlagte regnskab viser. Ca. små 2700 kr. var kommet os i hænde, det var enten via. Kontingent indbetalinger eller donationer fra gavmilde medlemmer. Jeg takker endnu en gang, og håber at i vil hjælpe lidt ekstra til, i den kommende tid.

En stor del af pengene er gået til porto. Det kom bl.a. ved at vi måtte bruge en stor del penge på, at sende velkomst pakker ud til medlemmerne, vi ville jo gerne sige velkommen på en pæn måde. Men det var meget dyrt i porto, idet den samlede vægt var over 100g, af en pakke. Vi har gjort vores for at de næste blade, bliver billigere at sende. Derudover har vi også brugt en del penge på at sende, PR materiale ud til potentielle medlemmer.

Også trykningen har kostet en del, vi har dog i den kommende tid, fået de indtægter i form af reklamer, det har i sikkert set i det nye medlemsblad. Samtidig med at vi håber at få nogle indtægter fra biblioteker.

Da vi har afholdt en del arrangementer, i form af møder, har der været brug for diverse remedier eller præmier. Vi har gjort meget i at holde det på et meget billigt niveau, bl.a. har vi brugt Christianshavn medborgerhus, som har kunne tilbyde gratis lokaler, men dette er desværre nu passe.
De sidste ting som kan nævnes er administration og FI-kort. De hører sammen. Der er nogle faste udgifter som vi vil have, hvert år.

Det nye budget:

Det nye budget, som fremkommer i 2 eksemplar (med og uden forhøjelse af kontingent). Det bygger på de erfaringer som er blevet gjort, de sidste par måneder. Det har også været hensigten, fra den stiftende general forsamling. 

Indtægtssiden er der kontingenterne, men også reklame salg. Indtægter fra biblioteker er ikke medregnet, da det er en ting som vi håber at få mere gang i dette år. Donationer er sat til nul, men vi håber jo på medlemmernes gavmildhed.

Der er lagt mere vægt på porto i det nye budget, primært til medlemmerne, så de får det har betalt for, bl.a. et ekstra bidrag til intro. pakker til kommende medlemmer. Også trykningen, er der fokus på, da vi regner med at skal bidrage et mindre beløb, hvor resten skal dækkes ved reklame og penge fra biblioteker.

Administrativt skal vi jo bruge nogle penge til de faste udgifter. Derudover er der medlemsmøder, som nævnt, er det ikke muligt at få gratis lokaler, i Christianhavns medborgerhus mere, det kommer til at koste lidt penge. Og det er der sat af til. 

Der skal vi jo konkurrencer i fremtiden, og folk vil nok gerne se nogle præmier på bordet, så det er der også sat lidt penge af til.

Det samme gælder Fantasticon 2005, det er meningen at der skal skaffes nogle midler til det alene, så det er mere et bidrag til arrangementet.

Da vi har nogle udvalg, som måske skal bruge penge, så er det rart med nogle penge på kistebunden, også hvis der dukker uforudsete udgifter op.

Til sidst er der PR, som der ikke har været brugt det store i sidste år. Da vi ikke har haft et reelt økonomisk forslag til, hvad man kunne bruge pengene til, så er det sat lavt.

Kontingent forhøjelse:

Som det fremgår på regnskabet for 2003, så havde et lille underskud, dog havde (og har det stadigvæk) penge i kassen. Hvis man ser de 2 budget forslag, så bemærker man at det ikke er i medlems omkostninger, men i fælles omkostninger, hvor pengene kan bruges.

Vi vil gerne bruge flere penge på medlemsmøder, samt have nogle flere penge til opsparing eller fælles kasse.

Med venlig hilsen
Jens Christensen, Kasserer


Godkendelse af regnskab.

Ad 4. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.


Forslag fra bestyrelsen

Ad 5. Bestyrelsen foreslog hævelse af kontingentet til 125 kr. årligt. Forslaget blev ensstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog tilføjelse af tegningsregler til vedtægterne. §5, stk. 5: "Foreningen tegnes af formanden og kassereren." Dette vedtoges ensstemmigt af generalforsamlingen, og sendes til urafstemning.

Fra Tommy Silverros kom et forslag om dannelse af en valgkommision, som uafhængigt sørger for at der er kandidater til bestyrelsen, m.m. Det blev besluttet at vi tænker nærmere over det, og tager det op igen på næste generalforsamling.


Ingen indkomne forslag.


Valg af bestyrelse og suppleanter

jævnfør § 5 stk. 2


Ad 7. Formand Olav M. J. Christensen genopstillede til formand, og blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer Grusjenka Andersen og Klaus Æ. Mogensen genopstillede ikke.

Thomas Winther og Tommy Silverros blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Hans Henrik Løyche og Jesper Andersen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

Resten af bestyrelsen var ikke på valg.


Valg af revisor og revisorsuppleant

Ad 8. Revisor Vagn B. Lauridsen og revisorsuppleant Flemming Espersson blev genvalgt.

Under dette punkt blev det diskuteret om der foreligger præcedens for, at en revisor holdes økonomisk ansvarlig for en kasserers evt. fejl eller svindel. Henrik Conradsen påtog sig at finde ud af det.


Eventuelt:


1) Folderkonkurrence: Præmie overraktes til Ewa Targownik. Besvarelserne fra konkurrencen lægges ud på hjemmesiden.

2) Logo-konkurrence: Hans Henrik Løyches dragelogo blev vedtaget efter afstemning om de indkomne forslag.

3) Tommy Silverros oplyste generalforsamlingen om Eurocon 2004, som afholdes i Bulgarien (www.bgcon.org) fra d. 4.-8. august. Man kan tilmelde sig en bil-karavane på email tommy_eurocon@yahoo.com.

4) Jesper Andersen foreslog oprettelse af en Fantasticon-interessegruppe, som beskæftiger sig med planlægning af Fantasticon. Den oprettedes med Jesper som kontaktperson, og tilhørende mailing-liste. 

5) Flemming Espersson foreslog at foreningen holder 6 ordinære medlemsmøder om året i stedet for 12. Diskussionen udmundede i at arrangement-gruppen beslutter sig om antallet udfra pris og hyppigheden af øvrige møder.

6) Det blev foreslået fra salen af der oprettes endnu en mailing-liste til snak om aktuelle conventions (minus Fantasticon). Dette blev vedtaget.

7) Det blev foreslået at foreningen holder skovtur i slutningen af august. Forsamlingen var positiv overfor forslaget, men der forelå ingen endelig beslutning, da det ikke er vedtaget hvem der organiserer skovturen. Det tages op igen når tiden nærmer sig.

billede fra generalforsamlingen 2004