Vedtægter

Vedtægter
§ 1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Fantastik. Foreningens undertitel er Foreningen for de fantastiske genrer.
2. Foreningen er hjemmehørende i København.

§ 2 Formål
1. Foreningen har til formål at være samlingspunkt for interesserede i de fantastiske genrer, for eksempel science fiction, fantasy og horror. Dette sker blandt andet ved at arrangere, skabe rammer for og støtte aktiviteter.
2. Foreningen skal bestræbe sig på at indgå i et netværk med beslægtede foreninger og andre interessanter i ind- og udland.
3. Foreningen er et nonprofit foretagende baseret på frivillig arbejdskraft.
§ 3 Medlemskab

1. Medlemskab kan tegnes af enhver fysisk person, der accepterer vedtægterne.
2. Indmeldelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent. Medlemskab gælder fra kontingentets indbetalingsdato og fornys årligt.
3. Medlemskab ophører ved:

 • 1. Kontingentrestance
 • 2. Bestyrelsens beslutning om eksklusion. Beslutningen skal bekræftes på næstfølgende generalforsamling.
 • 3. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion.

§ 4 Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed inden for vedtægternes rammer.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april med følgende dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent og referent
 • 2. Formandens beretning
 • 3. Kassererens beretning
 • 4. Godkendelse af regnskab
 • 5. Forslag fra bestyrelsen
 • 6. Indkomne forslag
 • 7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jævnfør § 5 stk. 2
 • 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 • 9. Eventuelt

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af bestyrelsen eller mindst tyve procent af foreningens medlemmer. Dagsorden består af pkt. 1, 5 og 6 fra ovenstående dagsorden.
4. Bestyrelsen skal skriftligt indkalde til generalforsamling med mindst fire ugers varsel, enten via foreningens blad eller gennem elektronisk eller fysisk personlig post til medlemmerne.
5. Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
6. Beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved flertal blandt fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Brevstemmer og skriftlige fuldmagter tæller som fremmødte i forbindelse med de afstemninger, de dækker. Hver fremmødt kan kun repræsentere ét andet medlem med fuldmagt.
7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og skal godkendes med 2/3 af de afgivne stemmer ved efterfølgende urafstemning, som skal finde sted senest tolv uger efter generalforsamlingen og varsles mindst to uger i forvejen.
8. Opløsning af foreningen betragtes som en vedtægtsændring. Videre anvendelse af foreningens ressourcer vedtages samtidigt med foreningens opløsning.

§ 5 Bestyrelse
1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
2. Bestyrelsen vælges efter følgende procedure:

 • 1. Hvert år vælges tre medlemmer for to år, ved at hver stemmeberettiget skriftligt angiver navnet på to af de opstillede kandidater. De tre kandidater, der modtager flest stemmer, bliver valgt.
 • 2. Alle medlemmer af bestyrelsen kan herefter stille op til posten som formand. Hver stemmeberettiget angiver navnet på én af de opstillede. Den, der modtager flest stemmer, bliver formand.
 • 3. Hvert år kan vælges fra en til tre suppleanter for ét år efter samme procedure som valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør pkt. 1.
 • 4. Bestyrelsen konstituerer selv følgende poster: Næstformand, kasserer, sekretær og to menige medlemmer. Intet bestyrelsesmedlem kan besidde mere end én post.

3. Bestyrelsen kan rekonstituere sig selv til enhver tid, dog kan der kun konstitueres en ny formand, dersom den gamle har forladt bestyrelsen i utide.
4. Formanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder. Udover bestyrelsen har suppleanter møderet, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder. Endvidere kan en enig bestyrelse invitere andre personer med til møderne. Alle indkaldte og inviterede har taleret på bestyrelsesmødet. Beslutninger vedtages med mindst fire stemmer for.
5. Foreningen tegnes af formanden og kassereren

§ 6 Interessegrupper
1. Foreningens aktiviteter varetages af foreningens medlemmer, primært gennem interessegrupper.
2. En interessegruppe kan til enhver tid oprettes af foreningens medlemmer.
3. En interessegruppe kan tilføres midler som en del af foreningens budget. Dækning af udgifter der ikke er budgetterede eller overskrider det budgetterede skal godkendes af bestyrelsen. Alle udgifter skal dokumenteres.
4. En interessegruppe kan til enhver tid nedlægges ved eget initiativ eller af bestyrelsen eller generalforsamlingen, hvorved evt. tilbageværende ressourcer tilbageføres til foreningen.

§ 7 Økonomi
1. Kontingentet dækker medlemskab for et år.
2. Kontingentets størrelse besluttes af generalforsamlingen efter fremlagt forslag.
3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
4. Regnskabet overhændes revisor senest tre uger før ordinær generalforsamling. Regnskabet skal være færdigrevideret en uge før generalforsamlingen.

———————————————————————————————————-

Historik

Generalforsamling 2003
Vedtægter vedtaget
Generalforsamling 2004
§5 stk.5 tilføjet
Generalforsamling 2005
§2 stk.3 tilføjet
Generalforsamling 2007
§4 stk.4 ændret§5 stk.2.3 ændret

Generalforsamling 2009
§6 ændret§5 stk.4 ændret